• Нүүр
  • Мал, амьтан, ургамал
Мал, амьтан, ургамал(670)