Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 170 зар байна.

#TAGS:
--%>