Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 381 зар байна.

#TAGS:
--%>